Stanovy Společnosti pro mezioborová studia, z.s.

Info: Informace o spolku a platné stanovy jsou k vidění též ve Veřejném rejstříku MS

§ 1 Základní ustanovení

1.1 Název zapsaného spolku je Společnost pro mezioborová studia, z.s. a sídlí v Kostelci nad Labem, Janáčkova 1002, PSČ 277 13 (dále jen „spolek“).
1.2 Webové stránky spolku mají adresu http://www.mezioborovastudia.cz.
1.3 Spolek má postavení nezávislé právnické osoby zřízené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která se řídí svými stanovami a právním řádem České republiky.
1.4 Spolek je nezávislý na jiných spolcích, státní správě, církvích, politických stranách a dalších organizacích. Je to otevřená, nezisková a dobrovolná organizace.
1.5 Stanovy spolku jsou základním vnitřním právním předpisem, ze kterého vycházejí orgány spolku vydané vnitřní předpisy, které blíže upravují chod spolku a vymezení pravomocí jednotlivých členů spolku. Všechny písemné dokumenty jsou uchovávány v archivu v sídle spolku. Stanovy, zápisy orgánů a vnitřní předpisy jsou mimo to zveřejňovány v členské sekci webové stránky spolku.

§ 2 Cíle spolku

2.1 VZDĚLÁNÍ: Vyvíjet všeobecně prospěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy. Realizovat a vytvářet inovativní pedagogické a andragogické metody.
2.2 SEBEROZVOJ: Kultivovat, systematizovat a předávat poznatky z oblasti osobnostního rozvoje. Pomáhat posilovat osobnostní kvality členů v souladu s celostním paradigmatem.
2.3 MEZIOBROVOST: Rozvíjet mezioborovou spolupráci a budovat prostředí pro svobodnou diskuzi mezi zástupci různých oborů a názorových proudů.

§ 3 Poslání a hodnoty spolku

3.1 Jsme přesvědčeni, že vytvořením stabilního prostředí, ve kterém by lidé mohli sdílet své poznatky, hodnoty a přesvědčení, přispíváme ke vzájemnému obohacování mezi lidmi a že skrz svobodnou diskuzi, motivovanou cílem porozumět druhým a světu, můžeme dojít jak ke zlepšení sama sebe, tak celkového klimatu v lidské společnosti.
3.2 Věříme, že inspirací pro činnost našeho spolku může být odkaz osobností minulosti i současnosti, a že snaha o pochopení a integraci starých a nových přístupů k životu může přinést jak jednotlivcům, tak celé společnosti významné obohacení.
3.3 Jsme spolek zaměřený na všechny lidi, kterým není lhostejná společenská situace, ale zároveň jsou ochotni pracovat na rozvoji sebe sama.
3.4 Zakládáme si na vysoké transparentnosti v oblasti řízení spolku a jeho financování. Spolek je řízen demokraticky – je respektována svobodná volba každého člena, pokud není v rozporu se stanovami a vnitřními předpisy.
3.5 S naším posláním je spojeno šíření myšlenky rovnosti a hodnoty všech lidí bez ohledu na zastávané názory a přesvědčení, věk, pohlaví, rasu, příslušnost k sociální vrstvě, náboženskému vyznání, politické straně, sexuální orientaci, společenské minoritě a podobně.

§ 4 Formy činnosti spolku

4.1 Za účelem naplnění svých cílů vyvíjí spolek zejména následující (hlavní) činnosti:
a) pořádání volnočasových aktivit, diskuzních setkání, přednášek, seminářů a konferencí,
b) tvorba a spravování webových stránek spolku.
4.2 Formy vedlejší činnosti jsou následovné: přednášky, kurzy, prezentace, publikační činnost, zprostředkování vzdělávacích, osobnostně rozvojových a volnočasových aktivit, poskytování poradenství a konzultací v oblasti osobnostního rozvoje, prodej dárkových předmětů a pronájem reklamních prostor.

§ 5 Členství a povinnosti členů

5.1 Pro účely spolku byl zaveden status mladšího člena a status staršího člena.
5.2 Mladším členem spolku se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 15 let, který se ztotožňuje s cíli a hodnotami spolku a je buď minimálně 31 dnů registrován pod svým jménem na webové stránce spolku, kde vyplní elektronickou přihlášku, nebo vyplní (bez čekací doby) písemnou přihlášku na některé z akcí spolku.
5.3 Status mladšího člena je udělen předsedou neprodleně po přijetí písemné nebo elektronické přihlášky, ve které žadatel uvede své jméno, příjmení, datum narození, emailovou adresu a vysloví souhlas se stanovami. Spolu s přijetím přihlášky předseda zřídí nebo aktualizuje účet člena na webu.
5.4 Mladší člen starší 18 let může po jednom roce od získání statusu mladšího člena požádat předsednictvo písemnou formou o přijetí za staršího člena. Při schvalování žádosti o status staršího člena bude přihlédnuto k jednání daného člena a aktivnímu podílení se na činnosti a projektech spolku.
5.5 Starší člen má právo řídit záležitosti spolku na členské radě, volit předsednictvo spolku a sám být do tohoto předsednictva volen.
5.6 Starší člen má povinnost platit členský příspěvek, pokud je stanoven členskou radou.
5.7 Seznam členů je veden v elektronické podobě a udržuje ho aktuálním předseda spolku nebo jím zvolený člen předsednictva, který v něm provádí zápisy a výmazy. Na webové stránce spolku je pro ostatní členy a registrované zveřejněno přihlašovací jméno, kraj bydliště, věk, status člena a čas uplynulý od vzniku členství, přičemž ostatní údaje jsou zveřejněny pouze v případě souhlasu člena.
5.8 Zpracování všech osobních a citlivých údajů poskytnutých spolku třetími osobami se děje v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění. Vstupem do spolku projevuje člen souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s tímto zákonem.

5.9 Každý člen má právo zejména:
a) aktivně se podílet na každé činnosti spolku, pokud vnitřní předpis nestanoví jinak,
b) vznášet své názory, náměty a připomínky k činnosti spolku a žádat orgány spolku o vyjádření,
c) být informován o činnostech spolku a připravovaných akcích.
5.10 Každý člen má povinnost zejména:
a) dodržovat ustanovení stanov spolku spolu s dalšími vnitřními předpisy spolku,
b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
c) přispívat k naplňování cílů spolku a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu s hodnotami spolku či škodily zájmům a dobrému jménu spolku,
d) předcházet nedbalému a nezodpovědnému jednání, případně uhradit hmotnou či finanční škodu vzniklou takovýmto jednáním.
5.11 Členství ve spolku zaniká:
a) na vlastní písemnou žádost člena,
b) u mladšího člena nepřihlášením se pod svým uživatelským jménem na webovou stránku spolku déle než jeden rok,
c) rozhodnutím předsednictva, poškodí-li člen vážným způsobem jméno nebo zájmy spolku nebo poruší-li závažným způsobem stanovy či vnitřní předpisy spolku,
d) úmrtím člena.
5.12 V případě nezaplacení členského příspěvku do data splatnosti určeného členskou radou je starší členství degradováno na mladší členství.

§ 6 Vnitřní uspořádání spolku

6.1 Orgány spolku jsou:
a) členská rada,
b) předsednictvo, skládající se z předsedy a dvou místopředsedů.

6.2 Členská rada: Členská rada je nejvyšším orgánem spolku, ve kterém uplatňují starší členové své právo řídit záležitosti spolku, kontrolovat jeho činnost a činnost jeho orgánů.
6.3 Do výlučné působnosti členské rady patří:
a) přijímat a měnit stanovy,
b) v tajném hlasování volit a odvolávat členy předsednictva,
c) schvalovat a upravovat koncepční a programové cíle spolku,
d) schvalovat koncepci hospodaření a rozpočet,
e) pokud se na tom usnese, volit kontrolní orgán spolku s funkčním obdobím jeden rok a upravovat jeho práva a povinnosti,
f) schvalovat výši, periodicitu a splatnost členského příspěvku,
g) schvalovat roční účetní závěrku,
h) projednávat a schvalovat výroční zprávy,
i) přezkoumat rozhodnutí předsednictva o přijetí za staršího člena či vyloučení člena spolku; udělit či odebrat starší členství,
j) rozhodnout o zániku spolku,
k) jiné věci, které pro sebe členská rada vyhradí a nejsou ve výlučné kompetenci jiných orgánů spolku.
6.4 Členskou radu svolává předsednictvo minimálně jednou do roka. Předsednictvo má povinnost svolat členskou radu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina starších členů spolku, a to do 30 dnů od doručení žádosti o svolání rady. Místo, čas a program rady je všem členům zaslán minimálně 14 dní předem na emailovou adresu.
6.5 Členská rada je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny starších členů spolku. Každému staršímu členovi připadá na členské radě jeden hlas. V případě, že se některý z členů nemůže zúčastnit členské rady, může předat plnou moc někomu ze zúčastněných starších členů. Členská rada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných starších členů, pokud tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Zápis z členské rady je umístěn do členské sekce webové stránky spolku do 7 dnů od jejího konání.
6.6 Pokud se nesejde řádně svolaná členská rada v usnášeníschopném počtu, svolá předsednictvo náhradní členskou radu se stejným programem do 30 dnů ode dne konání původní členské rady. Náhradní členská rada je usnášeníschopná, pokud je přítomna minimálně 1/3 starších členů. Takto se postupuje opakovaně, dokud není členská rada usnášeníschopná.
6.7 Všech aktivit členské rady kromě hlasování se může účastnit i mladší člen spolku, který má na členské radě hlas poradní.
6.8 Ke změně stanov spolku je potřeba minimálně 3/4 hlasů všech přítomných starších členů.
6.9 K tomu, aby spolek zanikl, je potřeba minimálně 4/5 hlasů všech přítomných starších členů. Členská rada pak musí zvolit likvidátora spolku odpovědného za to, že zbývající majetek spolku bude použit v prvé řadě na uhrazení případných dluhů a následně na společensky prospěšné účely.

6.10 Předsednictvo: Předsednictvo je výkonným orgánem spolku zodpovědným za svou činnost členské radě. Předsednictvo řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské rady a skládá se ze tří starších členů spolku.
6.11 Do výlučné působnosti předsednictva patří:
a) svolávat členskou radu a připravovat její jednání,
b) na členské radě, ze které předsednictvo vzešlo, ze svého středu na základě vzájemné dohody a přihlédnutí k výsledkům hlasování určit předsedu a dva místopředsedy spolku,
c) rozhodovat o udělení statusu staršího člena,
d) rozhodovat o vyloučení člena spolku,
e) schvalovat vnitřní předpisy spolku a jejich případné změny,
f) schvalovat rozsah pravomocí předsedy ve věci nakládání s majetkem spolku,
g) rozhodovat o vzniku, koncepci a časové organizaci projektů naplňujících koncepční a programové cíle spolku,
h) reprezentovat spolek.
6.12 Řádné funkční období členů předsednictva je tříleté. Předseda, místopředseda i členové předsednictva mohou být do svých funkcí zvoleni opakovaně.
6.13 Členství v předsednictvu vzniká na členské radě tajnou volbou. Volba se děje na základě návrhu některého z členů, přičemž navrhovaný člen musí se svou kandidaturou souhlasit a být na členské radě přítomen. Volba probíhá tak, že každý přítomný starší člen na hlasovací lístek napíše jména až tří kandidátů. Každé zapsané jméno se počítá jako jeden hlas pro daného kandidáta. Členy předsednictva se pak stávají první tři kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Pokud hlasování dopadne nerozhodně, například třetí a čtvrtý kandidát v pořadí získá stejný počet hlasů, hlasování se opakuje.
6.14 Zasedání předsednictva se konají nejméně dvakrát ročně a svolává je předseda. Z každého zasedání je pořizován písemný zápis stvrzený podpisem předsedy. Zasedání mohou být uskutečněna i pomocí internetové telefonie. Zápisy ze zasedání jsou umístěny do členské sekce na webovou stránku spolku, a to do 14 dnů od jejich konání. Mimo to může předsednictvo kdykoliv během svého funkčního období vydávat rozhodnutí prostřednictvím webového hlasovacího systému. Výsledky webového hlasování jsou členům na webové stránce spolku přístupny okamžitě a minimálně jednou za rok tisknuty a podepsány předsedou spolku.
6.15 Předsednictvo je usnášeníschopné, pokud se jeho zasedání účastní všichni tři jeho členové. K přijetí usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny členů předsednictva.
6.16 Členství v předsednictvu zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, rezignací, nebo odvoláním. O odvolání rozhoduje členská rada hlasováním, poruší-li člen předsednictva závažným způsobem stanovy spolku, nebo se dlouhodobě či opakovaně bez přiměřeného důvodu neúčastní činnosti předsednictva, nebo závažným způsobem poškodí dobré jméno spolku. K odvolání člena předsednictva je potřeba souhlasu minimálně 3/4 přítomných starších členů.
6.17 Pokud dojde k situaci, kdy je předsednictvo neúplné, volí do 30 dnů od vzniku neúplnosti nové předsednictvo členská rada. Za svolání členské rady jsou v takovém případě zodpovědní zbylí členové předsednictva, a pokud je předsednictvo neobsazené, zodpovědným za svolání členské rady se stává ve spolku nejdéle působící starší člen.
6.18 Na základě rozhodnutí předsednictva mohou být členům předsednictva v souladu s rozpočtem proplaceny účelně vynaložené náklady související s činností ve prospěch spolku.

6.19 Předseda: Předseda sestavuje rozpočet a řeší další praktické stránky provozu spolku. Je povinen brát ohled na rozhodnutí předsednictva spolku a o své činnosti ho na vyžádání informovat.
6.20 Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Podepisování za spolek se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis předseda spolku.
6.21 Do výlučné působnosti předsedy patří:
a) řídit a kontrolovat činnost spolku a realizaci projektů vypracovaných předsednictvem,
b) být zodpovědný za správu archivu spolku, ukládání veškerých písemností a řádné zveřejňování všech dokumentů na webové stránce spolku,
c) na základě dobrovolnosti pověřovat členy dílčími úkoly vedoucími k naplnění projektů spolku,
d) přijímat mladší členy do spolku na základě jejich žádosti,
e) spravovat účty spolku a nakládat s majetkem spolku v souladu se stanovami, vnitřními předpisy a rozhodnutími členské rady nebo předsednictva,
f) určit a kontrolovat osobu zajišťující účetnictví spolku,
g) uzavírat a rozvazovat pracovněprávní vztahy,
h) jednat s veřejností a sponzory.
6.22 Místopředsedové: Ve věci svého zastupování má předseda právo udělit plnou moc v konkrétně určených oblastech jednomu, případně oběma místopředsedům. K tomuto opatření se může předseda uchýlit v případě nemoci, zahraniční cesty, nebo z organizačních důvodů.

§ 7 Zásady hospodaření

7.1 Spolek shromažďuje vlastní majetek, který využívá k dosažení svých cílů. Hlavním zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, subvence a dary, tyto budou využívány ke schůzovní, hospodářské a vzdělávací činnosti, na vybavení a investice, pojistné, daně, poplatky a mzdy.
7.2 Výtěžky z vedlejší činnosti spolku budou spravovány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o daních z příjmů.
7.3 Za hospodaření spolku odpovídá předsednictvo, které každoročně předkládá členské radě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.